Monday, December 05, 2016

بگذار برف ببارد - آهنگ دین مارتین -- کلیپ وترجمه ترانه از زری اصفهانی -"Let It Snow!"


آه هوای بیرون ترسناک است  
اما آتش بسی لذت بخش است و ما که جایی برای رفتن نداریم پس بگذار برف ببارد . بگذار ببارد . بگذار ببارد
و هیچ نشانی از ایستادن این برف نیست 
و من مقداری ذرت برای بو دادن خریده امچراغ ها دارند کم نور میشوند
پس بگذار برف ببارد ، بگذار ببارد بگذار بباردوقتی که ما درانتها بوسه خداحافظی را رد و بدل میکنیم
چقدر من از بیرون رفتن دراین توفان بیزارماما اگر تو مرا سخت درآغوش بگیری 
درتمام راه بسوی خانه گرم خواهم بود
آتش به آهستگی خاموش میشود
  محبوب  من  و ماهنوز داریم خداحافظی میکنیم اما تا زمانی که تو به این اندازه مرا دوست میداری 
بگذار که برف ببارد ، بگذار برف ببارد  بگذار بباردآه هیچ نشانه ای از ایستادن آن نیست 
و من مقداری ذرت برای بو دادن  خریده امو چراغها کم نور میشوند
پس بگذار که برف ببارد ، بگذار ببارد و بگذار ببارددرتمام راه بسوی خانه من گرم خواهم بود 
آتش به آهستگی خاموش میشودو ماهنوزهم داریم  خداحافظی میکنیم 
اما تا زمانیکه تو مرا اینهمه دوست میداری 


پس بگذار که برف ببارد ، بگذار ببارد ، بگذار که برف ببارد


برف برف برف ، ای پرنده ها که می پرید روی شانه های ابر------زری اصفهانی  اولین برف درباغچه من و هامینگ برد درحال نوشیدن شربت زیربرف!


برف ، برف ، برف

ای پرنده ها که می پریدروی شانه های ابر

می وزید روی بال های باد

نرم و نازک و سبک

می رسید روی شاخه های کاج

می کشید روی هردرخت و سنگ

پرده ای ز اطلس سپید خیسقطره قطره می چکید و میشویدچلچراغ های سرد و نازک بلور

زیر انعکاس نور

روی بام ها و زیر تابش چراغ ها

جلوه گر چو شمعدان روشن سروربرف برف برف

با ز هم ببار

این شب ضخیمزیر دست های تازه و لطیف تو

نرم میشود

پاک میشود از این سیاهی عظیم

زین کدورت رسوب کرده روی قلب ها وروی این زمین


پاک کن

ظلمت شبی چنین دراز را

با سپیدی و صداقت سرشک خویش

 برف برف برف

ای پرنده سپید نقره بال

روی تلخی وسکوت این شب سیاه

بازهم ببار

Sunday, December 04, 2016

جوابی به آنهایی که حتی حق اظهار نظر به یک زندانی سیاسی آزاد شده هم نمیدهند و خودشان را هم به اصطلا ح فعال حقوق بشر میدانند!! زری اصفهانی
اخیرا شبنم مددزاد ه بعد از 5 سال تحمل شکنجه و زندان درایران آزاد شده و به  پاریس رفته است و به مجاهدین پیوسته است . 

قبل از او فرزاد برادرش هم همان پروسه را داشته است و بعد از آزادی اززندان به مجاهدین درپاریس پیوسته است . این دو خواهر و برادر که به احتمال قریب به یقین جرمشان و زندا ن افتادنشان درارتباط با بودن خواهر و برادر دیگرشان دراشرف بوده است که آنجا شهید شدند . مسلما اطلاعاتشان از مجاهدین خلق و اهداف آنها به اندازه کافی بوده است که تصمیم بگیرند راه و شیوه مبارزه شان را بعد از سالها اسارت و رنج انتخاب کنند . این انتخاب آنهاست .و اگر کسی کمترین اعتقادی به دموکراسی د اشته باشد ( و نمیخواهدحتی هم فعال حقوق بشری باشد که سالی یک خبراز زندانیان د اخل ایران در فیس بوکش میگذارد) باید به این انتخاب احترام بگذارد . باید به یک زندانی سیاسی رنج دیده که خواهر و برادرش را هم درجنگ با قاتلان و سفاکان حاکم برایران از دست داده است احترام بگذارد . باید حداقل دلش قدری به حال رنج های این خانواده بسوزد قبل از اینکه دشنه حمله را بردارد و به پهلوی این دختری که دیگر درزندگیش چیزی برای از دست دادن ندارد و فقط یک چیز یعنی یک آرمان برایش باقی مانده و است ویک جنگ سخت و رادیکال و رودرو      ، فرو برد کمی  فکر کند که آیا کینه های شخصی را باید به همه جا و همه چیزی سرایت داد. اگر البته شبنم مددزاده رفته بود اصلاح طلب شده بود و  صفحه آزادیهای یواشکی بازکرده بود و توی بی بی سی و رادیو فردا هیاهوی  حجاب و بی حجابی به عنوان تنها معضل حقوق بشری ملت ایران راه مینداخت هم محترم بود هم لینک هایش بسرعت شعر میشد و قهرمان زندانیان سیاسی اش هم میکردند. و زیر پست هایش هزارهزار لایک هم میخورد. ولی او البته اهل این حقوق بشربازیها و به عبارتی خاله بازیها وقرتی بازیها نیست . نخیر او فعال حقوق بشر ی که سالی یک بار یک خبر از رادیو فردا درمورد زندانیان بردارد و آنرا هم به اسم خودش چاپ کند با یک امضا،کت و کلفت نیست . او به عنوان یک زن مبارز ایرانی که طعم شکنجه و زندان و شهادت همبندان و شهادت خواهر وبرادرش را با گوشت و پوست و استخو.انش چشیده است اهل مبارزه است . اویک جنگجو است نه یک فیس بوک نویس . اومیخواهد برزمد ، موضع بگیرد، درخیابان ها فریاد بکشد و بسیج کند و مردم را به خیابان بکشد و تظاهرات راه بیندازد و بخروشد و بروید و برویاند . او اهل این مسخره بازیها به اسم حقوق بشربازی اینترنتی و نقل خبر ولایک گرفتن و خوشحال شدن نیست .بروید فحش اش بدهید . بروید بگوئید اونماینده مردم ایران نیست . بله کاملا درست است . او نماینده اصلاح طلب ها و فرصت طلب ها و بیکاره ها و انتخاباتی ها  وآزادیهای یواشکی راه اند ازان و دیگر نمایندگان فلسفه آسته بیا آسته برو که گربه شاخت نزند که تازگی ها هم فرح پهلوی شده است بانوی فمینیست شان !! در اینترنت نیست . اویک رزمجوی رادیکال است و مسلما کسی برایش بوسه و کف و دف و گل و هپی برث دی حواله نمیدهد . به او حمله میکنند . ناسزایش میگویند   ( خود من تجربیات فراوانی از آنها داشته ام ).زیرا که او یک  آرمانگراست . زیرا که باور دارد بدون آرمان ، بدون تشکیلات ، بدون رزم جدی و درخیابان و درصحنه هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد . و آخوندی میرود و آخوندی میآید . او تصمیم خودش را برای جنگیدن تمام عیار گرفته است . او یک زن آزاد است و میتواند هرچه را بخواهد انتخاب کند . حق اوست . اگر هم از جانب مردم ایران سخن میگوید مسلما راست میگوید . زیرا مردم ایران حق اظهار نظر ندارند . حق حرف زدن و بیان خواسته هایشان را ندارند زیرا مردم ایران  شبها در کارتون ها میخوابند و درآشغال ها دنبال غذا میگردند . مردم ایران کارگرانی هستند که حقوقشان را 6 ماه به 6ماه پرداخت نمی کنند و درتظاهراتشان آنها را کتک میزنند و به زندان می برند .  مردم ایران آنهایی هستند که بدن بیمارشان را بیمارستان می اندازد توی کوچه چون پول ندارند . و کودکانش را در مدارس شلاق میزنند چون پول شهریه ندارند . جوری میگویند او نماینده مردم ایران نیست که انگار خودشان تنگ به تنگ مردم ایران نشسته اند و مید انند که آنها چه میگویند و چه میخواهند .!!مردم ایران میلیونها انسان فقیری هستند که وقتی به خیابان ها ریختند فقط آنها که حقیقتا انسان دوست هستند و عاشق مردمشان هستند و آنها  که سازماندهی و تشکیلات دارند و آرمان گرا هستند و رنج های آن مردم را با گوشت و پوست خود هم چشیده اند به آنها ملحق شده و آنها را رهبری کرده و انقلاب را به ثمر میرسانند . شبنم راست میگوید زیرا شبنم نماینده طبقه متوسط شهری و اصلاح طلب نیست که بدنبال رفرم هی از عبای این یکی آخوند دست برمیدارد و به عبای آخوند دیگری می چسبند . شبنم مددزاده نماینده 70 درصد مردم ایران یعنی   فقیران و سرکوب شدگان و بی خانمان ها وکودکان کارو  کودکان خیابانی ، کولبرها ، زنان دستفروش که کنارخیابان به خاطر فروش یک طبق سبزی کتک میخورند و معتاد ها و گدا ها و روسپی ها ست .و کسانی که به اندازه یک اپسیلوم هم دردشان درد آن مردم نیست نمیتوانند بگویند که مردم ایران چه کسانی هستند و نمایند ه شان کیست .درمورد شبنم مددزاده فقط کسانی میتوانند نظر بدهند  که هدفشان سرنگونی این نظام است  آنهم با یک آرمان ضد استثماری طرفدار طبقه فقیر و کارگر ونه هر ننه قمری که سال و ما هی یک بار به فیس بوک میرود تا علیه مبارزین و مجاهدین کلمه پراکنی کند و هیچ نظرگاه مشخص و هدف مشخص سیاسی هم درپیش رو ندارد ودر هیچ رویدادسیاسی چه درایران وچه درجهان هم اساسا نه نظری دارد و نه حرفی میزند  و فقط خود خدا میداند که کجای دنیا دارد فعالیت حقوق بشری میکند که هیچکس آثارش را جایی ملاحظه نمی کند!!
             برای شبنم مددزاده دختر زیبا و عزیز ایران زمین ، آرزوی موفقیت دربرآوردن رویاها و آرمان های انسانی  خواهر و برادرش و تمام مردم ایران را دارم . موفق باشی ای دختر رزمجوی ر نجکشیده . آرزو میکنم که روزی چون دختران کرد کوبانی سلاح بدست  درخیابان های تهران و درجلوی زندان اوین حضور یابی و دمار از روزگار  آن قاتلان وزندانبانان و استثمارگران درآوری . به امید آنروز 

Saturday, December 03, 2016

چند عکس و یک کامنت -زری اصفهانی
دانشجویان آنگولایی درکوبا تحصیل مجانی میکنند و به کشورشان برمیگردند تا دردانشگاه تدریس پزشکی کنند --دانشجویان پزشکی در شهر سنتیاگو درکوبا . -دانشجویان ونزوئلایی که درکوبا تحصیل پزشکی میکنند - وآخری هم عکسی از بیمارانی است که یک بیمارستان درتهران برده و کنار جاده گذاشته است چون پول نداشته اند!! بنابراین بهتراست به درد خود مان بنالیم وکاری به کوبا و مردمش و رهبرش نداشته باشیم .درکوبا بیماران را بدلیل نداشتن پول کنار خیابان نمی گذارند چو ن کسی درکوبا برای درمان پول پرداخت نمیکند ! احتمالا برای آن بیمارانی که کنار خیابان رها شده اند ، آزادی معنای دیگری دارد . معنای آن برای آنها آزاد شدن از درد و رنج بیماری و مردن است ! برای کسانی هم که توی زباله دنبال غذا میگردند آزادی معنایش یک لقمه غذا برای سیر شدن است . برای کسانی که درکارتون ها شبها میخوابند آزادی معنایش یک سرپناه است و البته برای طبقه مرفه هم چیزدیگری است و برای استثمارگر هم باز آزادی معنای دیگری دارد .

Wednesday, November 30, 2016

تصویری از پابلو نرودا با فیدل کاسترو


یک کامنت - زری اصفهانی


اگر آنقدر بینش سیاسی ندارید که متوجه نمیشوید جهان به چه سمتی دارد میرود . و چطور جریان ها ودولت ها و نیروهای چپ دارند خودشان را دوباره به شکلی جدید سازماندهی میکنند و از جا برمیخیزند . و چطور سرمایه داری بدون هیچ راه حل واقعی برای حل مشکلات انسان و کره زمین درمانده شده است و دارد راه به جنون می برد . به من و نوشته هایم اتهام نزنید . اگر میدانستید که جهان دریک سرفصل تاریخی دوباره قرارگرفته است آنوقت می توانستید بفهمید که مفهوم مراسم خداحافظی با فیدل کاسترو با آن جمعیت انبوه و آنهمه نیرو و شخصیت چپگرا درست درکنار گوش ترامپ ،معنایش چیست . سمت گیری جهان فقیر و درمانده و درآتش جنگ نه در جبهه سرمایه داران و ترامپ که درجبهه نیروهای رادیکال و سوسیالیست است . و این است که چه گوارا و کاسترو دیروز درکوبا دوباره برخاستند و از کوه های سیرا مائسترا سرازیر شدند . جهان دارد دگرگون میشود .جهان آبستن یک تولد تازه است .

خلق های متحد هرگز شکست نمیخورند
گزارش کوتاهی از الجزیزه - مراسم وداع با فیدل کاسترومراسم بزرگداشت و خداحافظی با فیدل کاسترو . دیروز هاوانا صحنه قدرت نمایی چپ ها دربرابر ترامپ بود


این است کوبا در وداع با رهبر انقلابی اش
قهرمانان آمریکای لاتین هرکدام با سخنانی آتشین اورا ستودند و اورا رهبر خود لقب -دادند . دانیل اورتگا درابتدای سخنرانی اش گفت فیدل کجاست ؟ . :donde esta Fildel
: و جمعیت فریاد کشید من فیدل هستم . من فیدل هستم
Jo soy Fidel
سخنرانی او زیبا و سرشار احساسات بود
رئیس جمهورآفریقای جنوبی درمورد کمک های کوبا به جنبش ضد آپارتاید و نلسون ماندلا صحبت کرد و گفت وقتی کوبا به آفریقا آمد برای بردن طلا و نفت نبود . برای کمک به آزادی بود . وقتی کوبایی ها از آفریقای جنوبی رفتند تنها اجساد همرزمانشان را بردند و افتخار شرکت درمبارزه ضد استعما رو آپارتاید را 
همه شرکت کنند گان از کشورهای مختلف آمریکای لاتین درباره اتحاد درجهت ایجاد سوسیالیسم درآن منطقه را که کاسترو و ارنستو چه گوارا شروعش کرده بودند صحبت کردند .
هیچیک از رهبران غربی دراین مراسم شرکت نداشتند . جاستین ترود نخست وزیر کانادا که پیام گرمی برای تسلیت درگذشت کاسترو برای مردم کوبا فرستاده بود و فیدل کاسترو در خاکسپاری پدرش پیر ترودو شرکت کرده بود زیرحمله حزب کنسراتیو و راست گراها قرار گرفت و درنهایت سفرش را به کوبا لغو کرد . ولادیمیر پوتین شرکت نکرد و نفردیگری را فرستاد . بیشک بهانه او ایجاد یک رابطه خوب با ترامپ است که ترامپ هم وعده اش را داده است .گفتنی است که از ایران هم آخوندکی از  طرف روحانی شرکت کرده بود که بشکلی اغراق آمیز از انقلاب کوبا و اثراتش در انقلاب اسلامی ایران سخن میگفت و از پیمانی که با فیدل کاسترو برای آزادی .... وانقلاب بسته اند !! البته سخنان او واکنش زیادی را نشان نمیداد . بیش از همه سخنرانی های رهبران جوان کشورهای آمریکای لاتین بود که مردم را به هیجان آورده بود و مرتب آن سرود معروف را دسته جمعی میخوانند Y el pueblo unido
Jamas sera vencido
و آن خلقی که متحد شود
هرگز شکست نمیخورد

Tuesday, November 29, 2016

Monday, November 28, 2016

این لینک هم برای کسانی است که درجاهای گرم و نرمشان درکشورهای غربی نشسته اند و فیدل کاسترو را دیکتاتو ر و بیرحم و این چیزها لقب میدهند .این لینک هم برای کسانی است که درجاهای گرم و نرمشان درکشورهای غربی نشسته اند و فیدل کاسترو را دیکتاتو ر و بیرحم و این چیزها لقب میدهند . اینجا فیلیپین است جایی که پلیس افرادی را اجیرمیکند که معتادها را درکنارخیابان ها بکشند . آنها معتادها را مثل موشها میکشند حتی کسانی را که فقط مشکوک اند . عکس ها را نگاه کنید . همه دنیا آنجایی نیست که شما دارید زندگی میکنند . جهان واقعی این جاست . جهان واقعی خاورمیانه است، کشورهای آمریکای لاتین است ، کشورهای آسیای جنوب شرقی است . کشورهای آفریقایی است . هند است و ایران است . اشتباه نکنید . تخیل نبافید . و درجهان رویاهای  خرده بورژوایی تان دل به دموکراسی های غربی و . دشوهای تلویزیونی غربی نبندید . دنیای واقعیات سرسخت ترازاینهاست
دنیای واقعی یک دنیای گرسنه و بیمار و معتاد است . و این گرسنگی و بیماری و اعتیاد قدم به قدم به کشورهایی که معبد آمال و آرزوهای شما هم هستند دارد میرسد . دنیای واقعی دنیای جنگ است . و این جنگ بین گرسنه هاست و سیرها ... هرکجا مبارزه نباشد ، رادیکالیسم نباشد، رویاهای انسانگرانه نباشد و آرمانگرایی نباشد ، به این نقطه خواهد رسید . آری ارزش جان انسان ها بدون مبارزه ، تنها تا به این حد است که درعکس ها می بینید . و انسان بی آرمان و تسلیم شده به سیستم انسان کش سرمایه داری  به این جا خواهد رسید . اعتیاد و گرسنگی و روسپیگری و گدایی . راه تنها یکی بیشترنیست . آرمانی انسگرا و مبارزه درراه آن و یا درهم شکسته و تحقیر شده و خوارشده درزیر چکمه های زورگویان. درمکتب سرمایه داری هیچ چیزی به جز نابودی انسان و محیط زیست وجود ندارد 

آری ما پیروز میشویم و همه آنچه را که از ما دزدیده اید از حلقومتان بیرون میکشیم


میرزا کوچک خان - شاهین نجفی

Sunday, November 27, 2016

پیام کوفی عنان برای درگذشت فیدل کاستروپیام کوفی عنان برای درگذشت فیدل کاسترو :
امروز من سوگوار از دست دادن یک دوست هستم ،رهبر فقید کوبا فیدل کاسترو کسی که منافع مردم کوبا و استقلال آن ملت  ،قسمت اعظم اندیشه و عمل او را شکل داد 
ممکن است کسی نقطه نظرات سیاسی اورا قبول داشته باشد و یا با آن مخالف باشد اما فیدل کاسترو یکی از برجسته ترین رهبران آمریکای لاتین بود
 دردوران عمر طولانی اش بردشواریهای بسیاری غلبه کرد و بندرت راه آسان وراحت را برگزید
 من با اوبارها درطول سالها ملاقات کردم تا از دانش فوق العاده ، هوش تند و قدرت شرکت در بحثهای سازنده او استفاده وقدردانی کنم
 خدا حافظ فیدل
Kofi Annan
Today I mourn the loss of a friend, the late Cuban leader Fidel Castro. Securing the welfare of the Cuban people and ensuring the independence of his nation shaped much of Fidel Castro's thinking and many of his actions. Whether one shared his political views or disagreed with them, Fidel Castro was one of Latin America's most remarkable leaders. In the course of his long life he overcame countless adversities and rarely chose the easy and comfortable path. I met Fidel Castro many times over the years and came to appreciate his extraordinary intellect, sharp mind, and his ability to engage in constructive dialogue. Farewell Fidel.

مایکل مور کارگردان مشهور آمریکایی کارگران مجروح شده در حمله 11 سپتامبررا برای درمان به کوبا می برد
این فیلم زیبایی است . کارگردان میگوید سیستم درمانی کوبا مهربانترین و سخاوتمند ترین سیستم درمانی جهان است . آنها حتی خارجی ها را هم مجانی درمان میکنند. نشان میدهد که خانم آمریکایی که یک اسپری بینی را درآمریکا 120 دلار خریده است در کوبا آنرا با 5 سنت به او میدهند . و او به گریه می افتد . مهربانی دکترهای کوبایی را با بیماران نشان میدهد . دربیمارستان فقط از آنها اسم و تاریخ تولدشان را می پرسند وهیچ سئوالی درمورد کارت شناسایی یا کارت بیمه نمی کنند . دکترها با آزمایشات لازم و تشخیص بیماریها ، بیماران را مرخص میکنند . دارد توضیح میدهد که سیستم درمانی کوبا درجهان بهترین است و درصد تلفات درکودکان از آمریکا کمتر است .

خطاب به کسانی که به من اعتراض میکنند ...


خطاب به کسانی که به من اعتراض میکنند چرا نمیگذارم آنها عکس های کاسترو و آخوندها را برای منافع تبلیغاتی شان درصفحه ام چا پ کنند .  دلیلش  این است که این کاررا یک نوع تخطئه و دروغ و سطحی نگری میدانم ودهن کجی به واقعیت ها و یعنی یک ژورنالیسم مزخرف  که چشم برهمه نقاط مثبت یک جریان ، یک حزب ، یک دولت ، یک قهرمان می بندد و فقط چند عکس و چند دیدار میشود تمام منطق او از یک تاریخ مبارزه. بدون اینکه مطالعه کند ، بدون اینکه اساسا بداند درجهان چه میگذرد . بدون اینکه بداند اساسا استثمار یعنی چه ؟ و کار آمریکا در تمام دوران بعد ازجنگ جهانی دوم درجهان چه بوده است به جز کودتا به جز نابودی هر حرکتی برضد منافع اش . در کنگو با پاتریس لومومبا چه کردند ؟ درمصر با عبدالناصر چه کردند ؟ درفلسطین و با فلسطینان چه کردند ؟ درویتنام چه کردند ؟ درکره چه کردند؟ درایران و با مصدق کبیر چه کردند ؟  درشیلی با دکتر آلنده چه کردند ؟درعراق و خاورمیانه چه کردند که این چنین میلیونها انسان را به کشتن دادند؟ اینهمه جنایت اینهمه خیانت . و با کاسترو چه کردند؟ چشمتان را به همه اینها بسته اید . اساسا نه ازتحلیل دیالکتیکی تاریخ چیزی میدانند و نه از پروسه تاریخی رویدادها و اینکه چه شد که به اینجا رسید چیزی میدانید . برای کوبید ن نلسون ماندلا ، قهرمان ضد آپارتاید عکس هایش را باآخوندها چاپ می کنید . برای کوبیدن محمد علی بوکسور ، عکس هایش را با آخوندها چاپ می کنید . برای کوبیدن یک آرمانگرای انساندوست که معلم  مجاهدین و  فدایی ها در رزمها و جانفشانی هایشان برعلیه یک دیکتاتوری قدرقدرت وابسته به آمریکا بود بازهمان عکس ها را چاپ می کنید و باد درغبغب می اندازید که بهتر از مردم کوبا میدانید کاسترو چه کسی بوده است . یک روز شارلی عبدو میشوید و عکس اومیشود عکس پروفایلتان و ردیف عکس سرمایه داران خونخوار و از جمله نتان یاهو را در صف جلو که میگویند من شارلی عبدو هستم درصفحاتتان چاپ می کنید و مدعی میشوید که خطر جهانی الان داعش است . و این را نمی فهمید که اینهمه خطر یک گروه خود ساخته را( که بواقع خودشان آنرا بوجود آوردند . با تجاوز به عراق و با سرکوب سنی ها و بعثی ها )عمده کردن درغرب معنایش چیست ؟ و آنها چه اهدافی را دارند دنبال میکنند ؟ به جز ضدیت با خارجی ها و دامن زدن به بگیر و ببندها درهمه جا و رفتن و بازهم آتش زدن به جان مردم خاورمیانه .یک روز هم آنچنان مخالف هوگو چاوز میشوید که فتوای قتل اش را صادرمیکنید چون رفته است ایران و با ایران رابطه برقرار کرده است . کسی نمیرود ونزوئلا بپرسد مشکل آن مردم چیست . چرا اینقدر فقیرند چرا با وجود نفت بچه هایشان توی آشغال ها غذا جمع میکنند و چرا آمریکا یک سره تلاش میکند که همان چاوز منتخب مردم را هم یک جورازدور خارج کند چو ن او به کوبایی ها کمک میکند . یک نفر که خودش را مبارزهم میشناسد آمده است درصفحه من  با کلی حرف و بحث که کاسترو دزد بود و پادشاهی میکرد و این اباطیل یک لینک گذاشته است که مردم کوبا دارند درمرگ کاسترو خوشحالی میکنند و میرقصند . می بینید به همین صورت . لینک را حتی نرفته است نگاه کند . تیتر لینک هست کوبایی های ساکن میامی که چیزی شبیه همان سلطنت طلب های پولدار و دزد لس آنجلسی هستند و سالیان سال منتظر مرگ رهبر کوبا بوده اند ریخته اند توی اتومبیل های گرانقیمت شان و کارناوال شادی راه انداخته اند . این فرد که میگوید مترقی است و مبارز است درک نمی کند که اینکا راو دقیقا همان خوشحالی علیرضا نوریزاده از شنیدن کلمه مرحوم برای مسعود رجوی است که من درموردش همان وقت نوشته بودم . درک نمیکند که مرگ  رهبران آرمانگرا ضربه به مبارزه انسان ها برای انسانیت وجهانی عاری از ظلم است برای ساختن جهانی بی مرز و برای برابری و برادری است . درک نمیکند که چرا سرمایه دارن و دیکتاتورهاو صاحبان شرکت های جهانی اینقدر از یک آرمانگرا وحشت دارند . حالا کاستروباشد یا مالکم ایکس باشد یا لومومبا باشد یا نلسون ماندلا باشد یا مسعود رجوی باشد یا جزنی و یا پویان باشد. این را نمی فهمد که برای پاسداری حتی از یک رویا . یک رویای انسانی چقدر باید رنج برد . چقدر باید خون دل خورد چقدر باید در کوبا گرسنگی تحمل کرد و دراشرف و لیبرتی کشته شد و گرسنگی تحمل کرد و فحش خورد . او این را نمی فهمد که ارزش آرمان ها و رویاها از ارزش انسان ها بالاتر است . این را نمی فهمد که درشرایطی چگونه باید حتی آزادی خودرا و غذا ودیدار کود ک خودرا هم فدای آرمان کرد . زیر آن آرمان است که مقدس است . که باید برای آیندگاه ن حفظ شود . که باید حتی به اندازه نوریک شمع جهان تلخی ها وزشتی ها و پلشتی ها را روشن کند . زیرا آن مقاومت کاسترو بود که هنوز اندیشه  برابری و برادری درجهان بطور کامل نمرده است . زیرا آن کمونیست ها و رادیکالها  بودند که درس مبارزه طبقاتی دادند و درس مبارزه ضد نژاد پرستی و آنها را کمک کردند و حمایت کردند . بروید فیلم حضور فیدل کاسترو درمحله هارلم آمریکا و دریک کلیسا کنار مالکوم ایکس را نگاه کنید . ببینید که آن سیاهان چه استقبالی از او میکنند . و او چه میگوید آنجا . بروید فیلم ورود کاسترو به آفریقای جنوبی و بعد از آزادی نلسون ماندلا را نگاه کنید . ببینید که آنها آن سیاهان زیر ظلم درآفریقای جنوبی چطور برای او ترانه ای به اسم کاسترو ساخته اند . بروید او را درسازمان ملل نگاه کنید که چطور بیشترین افرادی که دوراورا گرفته اند سیاه پوستان آمریکایی هستند که تحقیر نژادپرستی را با گوشت و خون خود لمس کرده اند . و آنوقت این کسی که میگوید مبارز است  می آید اینجا لینک شادی و رقص یک مشت چخ بختیار ساکن میامی که همه شان به ترامپ یعنی به یک نژاد پرست استثمارگر ضد زن که یک پمپ واقعی است رای داده اند را برای من میگذارد ؟؟ آخر مرا چه فکرکرده ای هموطن گرامی ؟ فکر کرده ای که من کیستم ؟ من اگر حمایتی از مجاهدین کرده ام و سالهایی درسنگرها و درسختی ها کنارشان بوده ام و پزشکشان بوده ام و برزخم هایشان مرهم گذاشته ام و دررزم ها و دلاوری هایشان به اندازه توانم شرکت کرده ام تنها و تنها و تنها به خاطر یک آرمان بوده است . آرمان مبارزه با استثمار و ستم طبقاتی . من به خاطر یک شعار به آنها پیوستم وسالها و هنوزهم حمایت شان کرده ام و آن شعار هم شعار حنیف نژاد است که گفت مرز بین انسان ها مرز بین استثمارگر و استثمار شده است و نه مرز بین دین دار و بی دین . و من همانم که بودم .من درروستاهای کردستان کارکرده ام جاهایی که حتی مردم توالت هم نداشتند و غذایشان هم به جز نان و چای نبود و وقتی میخواستم سئوال کنم که چه زمانی دلت درد میکند باید می پرسید م پش نان چا ی او پس نان چای زیرا که اسم غذا برای آن ها نان و چای بود. و بواقع که درتمام طول زمستان جزاین چیزی برای خوردن نداشتند آنها هیچ چیزی نداشتند هیچ . و براحتی کودکانشان از یک برونشیت ساده از یک سیاه سرفه می مردند . و من البته چون درکردستان زندگی کردم و مردم را ازنزدیک دیدم . و درسنگرها زیر بمب های آمریکایی درعراق زندگی کردم میدانم چه میگویم . میدانم که برای من کوبا صدبار مرفه تراز کردستان است مرفه تر از بلوچستان است . مرفه تر  و البته امن تراز بسیاری مناطق عرب نشین جنوب است . حداقل کوبایی ها آنهمه تحقیر فرهنگی و وقومی که مردم ما درآن نقاط تحمل میکنند را ندارند و سربلندند .   . درکردستان هنوز سل بیداد میکرد . فرزندان خانه ای که ما درآن زندگی میکردیم همه سل داشتند . بچه ها توی تنور آتش وسط اتاق می افتادند و می سوختند و آنها کمترین امکان درمانی نداشتند . بچه ها از ایوان خانه ای که سقف خانه دیگری بود می افتا دند و با مغزهای متلاشی به درمانگاه می آمدند . هیچ جراحی در آن منطقه نبود به جز یک جراح از دکتران بدون مرز که فرانسوی بود و درفاصله دوری از ما بود . ما هیچ کاری نمیتوانستیم بدون جراح برای این کودکان انجام دهیم . من آنجا بودم و آیاآرزو نمیکردم که کاش سیستم درمانی درستی بود و مثل کوبا بود که هزاران پزشک را هرسال به کشورهای سیرالئون ، نامیبیا و دیگر کشورهای آفریقایی برای کمک میفرستد . من این چیزها را دیده ام . و براصولی که به آن معتقدم پای بندم . و این است که اجازه نمیدهم صفحه ام مورد یورش کسانی قرار بگیرد که اساسا کاری با این مسایل ندارند . و فقط کپی و پیست میکنند . بدون اینکه حتی بروند خبری را که میخواهند نقل کنند بخوانند که درآن چه نوشته است و راست و دروغش را بروند تحقیق کنند. بعد هم بخواهند با چند عکس و خبر مجعول یک چهره انسانی و ضد ظلم تاریخی جهانی را دیکتاتور و پادشاه و این اراجیف لقب بدهند . صفحه من جای این چیزها نیست . لطفا به صفحات خودتان بروید و هرچه خواستید بگوئید و بنویسید و حق شماست . من نظرگاه هایم با شما یکی نیست . من برای هیچ استثمارگر و ضد بشری درهیچ کجای جهان کف و دف نزده ام و نخواهم زد . مخالف سرسخت ترامپ و همه پولدارهای استثمارگر و نژاد پرست وجنگ طلب اطرافش هستم و سرسوزنی علاقمند به برنامه های آنها نیستم . برای ایران هم تنها معتقد یک جنبش و حرکت مردم از طرف مردم فقیر و توده های  ب ستمدیده هستم  که بزودی آغاز خواهد شد که البته درآنصورت نیروهای اپوزیسیون  بخصوص نیروهای رادیکال که درسمت طبقه فقیرند با امکانات بیشتری میتوانند کارکنند و جبهه گیری و یارگیری کنند و به آنها کمک کنند. هیچ جنگ خارجی هم در ایران درچشم انداز نیست و هیچ کمکی هم از آمریکا به ایرانی ها نخواهد رسید . این اعتقاد و برداشت من است . از شما برای خواند ن این مطلب ووقت گذاریتان سپاسگزارم